Kata Shito Ryu

PINAN NIDAN

Kata Shito Ryu

PINAN YONDAN

Kata Shito Ryu

PINAN SHODAN

Kata Shito Ryu

PINAN GODAN

Kata Shito Ryu

PINAN SANDAN

Kata Shito Ryu

NAIHANCHI SHODAN